สพม.เลย หนองบัวลำภู อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา (DMC) ปีการศึกษา 2566

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา (DMC) ปีการศึกษา 2566 ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM MEETING ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศของทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 104 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ  และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และทดลองปฏิบัติจริงในการใช้งานด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา (DMC) ปีการศึกษา 2566

………………………………………………………

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / รายงาน