คลิป VDO การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา

หนังสือ ศธ04008/ ว 894 เรียนผ฿้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต  รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ นี้ รายละเอียดคลิป VDO การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา