รองเลขาธิการ กพฐ. “ธีร์” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 และ โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ตรวจเยี่ยม และติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา และติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน Active Learning ในรูปแบบฐานการเรียนรู้  โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน โดยมี นางสารวรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัอยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ดร.วาสนา จินดาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 นายปุรเซษฐ์ มธุรส ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 และ โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 21 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 540 คน มีการจัดทำแผนการดำเนินงานแนวทางการจัดทำแผนเผชิญเหตุ (Incident Response Plan) สถานศึกษาปลอดภัย ดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปรับปรุงเรือนนอนทั้ง 11 เรือนนอน เพื่อให้นักเรียนอาศัยอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย

โรงเรียนปายวิทยาคาร เปิดสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 34 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,238 คน เน้นสถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัย อบอุ่นมีความสุข เอื้อต่อการเรียนรู้และสนับสนุนพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะในการป้องกัน ดูแล ดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ สพฐ. ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา เป็นสิ่งที่สถานศึกษาพึงให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนและครูควบคู่กัน เพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ขึ้นอยู่กับความสุขและการมีชีวิตที่ปลอตภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ดังนั้น การดำเนินงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงและคุ้มครองความปลอดภัยแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเป็นการป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม ให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุด นำไปสู่การจัดการเรียนรู้ใด้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นักเรียนและครูเกิดความเชื่อมั่น มีความพร้อมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ