ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 4

++วันเสาร์ ที่ 3 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึก  อาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ การฝึกอบรมครั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษาและผู้กำกับลูกเสือสังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม 1 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++ธีรธิดา พรหมมาแบน ,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน++

ธีรธิดา พรหมมาแบน