ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามเรื่องสถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566