สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง คัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

+++++วันที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.นายถาวร  เวชจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานกรรมการประชุมพิจารณาคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติของครูให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน และยกย่องครูที่ปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนเป็นที่ประจักษ์ โดยมีครูเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 2 ราย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน โดยให้ครูที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก นำเสนอผลงาน ต่อคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมเขางุ้ม สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง    เรวดี…ภาพ / ข่าว