นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเป็นการชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบคำถามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT เพื่อสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ ในการนี้ ได้มีกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต รับมอบป้ายและธงกลุ่มงานสุจริต และกิจกรรมยืดเส้นยืดสาย เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สจริต ให้เป็นวิถีชีวิตใน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และการสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งมีผู้เข้ารับการประชุม จำนวน 75 คน ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5

สพป.เชียงใหม่ เขต 5