สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม สพม.ลำปาง ลำพูน