Zoom Meeting การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในระดับสถานศึกษา รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จำนวน ๑๓๕ โรงเรียน เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามระยะเวลากำหนด สามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้เพื่อการวางแผนพัฒนาการศึกษา โดยมี นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว