ผอ.สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมต้อนรับคณะกรรมและให้กำลังใจนักเรียน การประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) รักษามาตรฐานระดับทองปีที่ 3 ก้าวสู่การเป็นต้นแบบระดับเพชร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นางพรทิพย์ นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการ การประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566 (รอบพื้นที่) ประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา รักษามาตรฐานระดับทอง ปีที่3 พร้อมเป็นตนแบบระดับเพชร และให้กำลังใจนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต โดยมีนายสินชัย ถนอมสิน ผู้เชี่ยวชาญ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และนางสาวสุรพันธ์ กราบกวี ผู้เชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรรมการประเมิน โรงเรียนได้ดำเนินการชมรมภายใต้วิสัยทัศน์ “เก่ง สุข ดี” ด้วยกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด