“ตรีนุช” ลงพื้นที่พัทลุงติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของ ศธ.

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ของส่วนราชการการศึกษาในจังหวัดพัทลุง โดย มีนายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการการศึกษาจังหวัดพัทลุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และสตูล ร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพจังหวัดพัทลุง และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพัทลุง

นางสาวตรีนุช กล่าวว่า ขอขอบคุณจังหวัดพัทลุง และผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการการศึกษาทุกคน ที่ได้ปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่ และนำนโยบายของ ศธ. ไปผลักดันให้มีผลสำเร็จที่คืบหน้าตามลำดับ ซึ่งจากการรับฟังการนำเสนอผลการขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดพัทลุง พบว่า ทุกหน่วยงานต่างปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลัง มีผลการดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งปัจจัยสำคัญที่สร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้น คือ ความสอดคล้องของนโยบายทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และระดับกระทรวง ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน มีระบบการสนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานเพื่อเป้าหมายที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเรายึดถือเป็นหัวใจสำคัญ

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า เรื่องที่ต้องดำเนินการสานต่อจากนี้ คือ การสร้างโอกาสทางการศึกษา จากโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” โดยค้นหา ติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง แล้วประสานเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ทั้ง สพฐ. ศึกษาธิการจังหวัด อาชีวศึกษา และ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อจัดการศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และมีกระบวนการป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมถึงต้องลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนบ้านนักเรียน 100% ซึ่งทาง สพฐ. กำหนดให้ เดือนมิถุนายน 2566 เป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการดูแลช่วยเหลือเด็กในทุกๆเรื่องจากข้อมูลของนักเรียนที่ได้รับจากพ่อแม่ผู้ปกครองโดยตรง อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ในการออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม รวมถึงการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของความไม่ปลอดภัยร่วมกับผู้ปกครองได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด และเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ก็ถือเป็นภารกิจลำดับต้น โดยนําระบบมาตรฐานความปลอดภัย MOE Safety Center มาปฏิบัติอย่างเข้มข้น ตามหลัก 3 ป. ได้แก่ ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม เพื่อสร้างความปลอดภัยของนักศึกษา ครู และบุคลากร โดยเฉพาะการป้องกันเหตุร้ายจากภัยยาเสพติด และอาวุธต่างๆ เราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองของผู้เรียน ให้มีความไว้วางใจในการนำผู้เรียนมาอยู่ภายใต้การดูแลของเรา ถ้าหากเกิดเหตุขึ้นในสถานศึกษา ต้องเร่งแก้ไขให้ลุล่วงอย่างรวดเร็ว รวมถึงแจ้งผลการดำเนินงานผ่านระบบ MOE Safety Center ของ ศธ. ด้วย

“ทั้งนี้ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนคุณภาพนั้น ในมิติของการบริหารการศึกษา อัตราการเกิดของประชากรมีแนวโน้มลดลง จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กมีเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดเชิงงบประมาณของประเทศ ที่เป็นความท้าทายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่ง ศธ. ได้พยายามคลี่คลายปัญหาอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีจำนวนนักเรียน 61-119 คน จำนวน 7,969 โรงเรียน ในจำนวนนี้ ไม่มีผู้อำนวยการอยู่ 1,760 โรงเรียน โดยทาง ศธ. ได้มีการผลักดัน จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อเดือนมีนาคม 2566 ให้โรงเรียนกลุ่มนี้ มีผู้อำนวยการโรงเรียนโดยเร็วที่สุดแล้ว  นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีการเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มค่าอาหารกลางวันให้ด้วย และจากการลงพื้นที่ทั่วประเทศ พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้แนวทางโรงเรียนคุณภาพ มีการนำนักเรียนมาเรียนรวม มีการจัดแผนงานร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่จากการรับฟังรายงานในวันนี้ก็พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งในพัทลุง สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ พัฒนานักเรียนให้มีทักษะวิชาการ มีวิชาชีพ ได้รับการยอมรับและความร่วมมืออย่างดียิ่งจากชุมชน ได้รับรางวัลคุณภาพระดับประเทศ ดังนั้น ขอให้เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดได้ถอดบทเรียนวิธีการดำเนินงานของผู้บริหาร และคณะครูของโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มนี้ เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กอื่นๆ ต่อไป” รมว.ศธ. กล่าว