การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อมอบนโยบายและแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เพื่อมอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้อำนวยการกลุ่มแต่ละกลุ่มได้ชี้แจงรายละเอียดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ที่ประชุมได้รับทราบ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุม

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กล่าวต้อนรับ นายปราโมทย์ แสนกล้า รองเลขาธิการคณะกรรมการข้า ราชการคคูละบุคลกรทางการศึกษา (ก.ค.ศ) ที่ได้เดินทางมาพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อมอบนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล และแนวปฏิบัติการจัดทำขอตกลงในการพัฒนางาน (PA : Performance Agreement) คือ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มุ่งตรงสู่การบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์และพันธกิจ หรือความสำเร็จขององค์กร  พร้อมชี้แจงการเสริมสร้างการมีวินัยการเงินและรณรงค์การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง ตั้งอยู่บนหลักสำคัญ ๓ ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่งเป็นกรอบแนวคิด มุ่งให้คนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมถึงพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืน (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)