โรงเรียนสาครพิทยาคาร จ.สตูล “โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา”