สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นการศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. นางนภาพรรณ นาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นการศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กิจกรรมสร้างเสริมมาตรฐานจริยธรรมในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นการศึกษา พร้อมบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ตัวชี้วัด และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้บุคลากรตระหนัก มีทัศคติ ค่านิยมในการประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างซื่อสัตย์สุจริต ชัดเจน โปร่งใส มีวินัยในตนเอง ประพฤติตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และได้รับเกียรติจาก นางสาวน้ำฝน ศาสตร์พิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดปราจีนบุรี บรรยายพิเศษเรื่อง “ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยทุจริตฯ” เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นางดวงเดือน แก้วปุม นายยุทธนา สำราญกิจ นายยงยุทธ สายสุด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1