ประชุมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ประชุมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ครั้งที่ 7/2566 โดยมี นายมานะ สินธุวงษานนท์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุม นายมนัส เจียมภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ มีอนุกรรมการร่วมประชุมครบองค์ประชุม เพื่อร่วมพิจารณาการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส ยุติธรรม  ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2