สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ระดมแนวคิดขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้นวัตกรรม

12 มิถุนายน 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพโดยใช้นวัตกรรม ณ ห้องกินรี โรงแรมสีหราช เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติสู่การปฏิบัติส่งเสริมการจัดการศึกษาและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริหารการศึกษาที่มีคุณภาพ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ ได้แก่ โรงเรียนวัดพระฝาง โรงเรียนคุณภาพนำร่อง นำเสนอโดย นายสิงหา บุญเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูโรงเรียนวัดพระฝาง และโรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) นำเสนอโดย นางสาวขนิษฐา ไทยประยูร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) และครู โรงเรียนบ้านวังเบนฯ เป็นการนำเสนอรูปแบบนวัตกรรมบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ จุดเน้นคุณภาพ ภายใต้ 8 จุดเน้นของโรงเรียนคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 1.ความปลอดภัย 2.ระบบประกันคุณภาพ 3.หลักสูตร 4.การพัฒนาครู 5.การเรียนการสอน 6.การวัดและประเมินผล 7.นิเทศ กำกับ ติดตาม และ 8.Big data  มีการสรุปผลรูปแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ ทั้ง 2 โรงเรียน รวมทั้งการร่วมออกแบบโมเดลในการขับเคลื่อน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยใช้นวัตกรรม โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากนอกสังกัด และในสังกัด นำโดย ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ดร.ชลายุทธ์ ครุฑเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนในฐานะผู้แทน กตปน. ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ และคณะศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากรผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ โดยใช้นวัตกรรม ซึ่งทั้ง 2 โรงเรียนได้นำเป้าหมายสู่คุณภาพออกแบบเป็นโมเดลของโรงเรียน บรรจุจุดเน้นทั้ง 8 จุดเน้น เพื่อขับเคลื่อนจากแผนสู่การปฏิบัติตามเป้าหมายของโรงเรียนคุณภาพ โดยได้รับการเสนอแนะ ข้อแนะนำ และเติมเต็มให้โมเดลการบริหารจัดการของโรงเรียนมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ นำสู่การปฏิบัติที่ตรงเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ