ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐานในโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐานในโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1