ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. “อนันต์” เปิดงานการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ “อุตรดิตถ์เมืองงาม สามวัฒนธรรม สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการเปิดงานการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ “อุตรดิตถ์เมืองงาม สามวัฒนธรรม สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายมงคล รุณธาตุ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานฯ นายวัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และเขต 2 นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงาน จำนวน 1,095 คน

โดยงานการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ “อุตรดิตถ์เมืองงาม สามวัฒนธรรม สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน ตลอดจนสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและให้นักเรียนได้เรียนรู้ ตระหนักและเห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เกิดความรักและหวงแหนมรดกอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดของตนเอง

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ความอนุคราะห์สถานที่จากพระครูบวรธรรมหิน เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ การแสดงจากโรงเรียนในสังกัดทั้ง 5 อำเภอ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา โรงเรียนวัดบ้านใหม่ โรงเรียนวัดบ้านเกาะ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ และโรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ การจัดนิทรรศการจากโรงเรียนในสังกัดทั้ง 5 อำเภอ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ โรงเรียนบ้านห้วยใต้ โรงเรียนวัดดอนสัก โรงเรียนบ้านห้วยทราย โรงเรียนด่านแม่คำมัน โรงเรียนวัดพระฝาง โรงเรียนบ้านเหล่า โรงเรียนวัดไร่อ้อย โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ โรงเรียนบ้านกองโค โรงเรียนนาอินวิทยาคม โรงเรียนชุมชนบ้านดง และโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 รวมถึงความอนุเคราะห์ในการจัดตกแต่งสถานที่จาก โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ และทีมคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพิชัย อีกทั้งการสนับสนุนน้ำดื่มจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุตรดิตถ์ การสนับสนุน การดูแลการจราจรและอำนวยความสะดวก จากสถานีตำรวจภูธรด่านแม่คำมัน ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลทุ่งยั้ง ศูนย์กู้ภัยอุตรดิตถ์สงเคราะห์ จุดบริการตำบลทุ่งยั้ง และความร่วมมือการจัดงานจากโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และ 2