อุตรดิตถ์ เขต 1 ผลประเมิน Quick Policy 6 เดือนแรก ดีเยี่ยม ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขา กพฐ.ลงพื้นที่ติดตามการถอดบทเรียน

ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.พร้อมคณะ ลงพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเหล็กนำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อติดตามการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายปกิจพจน์ กมลวรเดช และ ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดและบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรายงานข้อมูลและตอบข้อซักถามในแต่ละประเด็น ซี่งผลการประเมินการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ.หรือ Quick Policy ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 หกเดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีคะแนนการประเมิน 4.42 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม เป็นความภูมิใจที่มาจากความร่วมมือในการทำงานของ ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทั้งระดับสำนักงานฯ และระดับโรงเรียนที่ร่วมด้วย ช่วยกัน โดยกรอบการติดตามครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. Quick Policy 13 ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นผลการขับเคลื่อน ความก้าวหน้า และความต่อเนื่องของกิจกรรมแต่ละตัวชี้วัดที่ได้รายงานไปแล้ว และแผนที่จะดำเนินการต่อไปของแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดได้รายงานถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ซึ่งมีความหลากหลายในวิธีการ และกลยุทธ์ในผลสำเร็จ ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากท่านผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.และคณะ เป็นกำลังใจสำคัญที่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จะได้วางแผนต่อยอดยกระดับคุณภาพแต่ละกิจกรรมให้มีผลความสำเร็จสูงขึ้น ซึ่งการรับการติดตามครั้งนี้ ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย์ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 และคณะ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการรับการติดตามครั้งนี้ด้วย