สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อบรมวินัยจราจรแก่นักเรียน เน้นสวมหมวกนิรภัย 100% สถานศึกษาต้องปลอดภัยและปลอดภัยคุกคาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัย 1 ใน10 จุดเน้นเร่งด่วน หรือ Quick Policy ของ สพฐ.เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามเป้าหมาย โดยเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมวินัยจราจรนักเรียน และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ในสถานศึกษา ตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ผู้เข้าร่วมการอบรม ได้แก่นักเรียนผู้ทำหน้าที่ประธานนักเรียน 1 คน ผู้แทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 1 คน และครูผู้รับผิดชอบ 1 คน จากโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จำนวน 35 โรงเรียน รวม 105 คน โดยให้ความรู้กฎหมายจราจรและการขับขี่ปลอดภัย ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย ในสถานศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาอุตรดิตถ์ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ การดำเนินการได้รับผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ