อุตรดิตถ์ เขต 1 ขับเคลื่อน 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย มุ่งให้ลูกๆ นักเรียนรอบรู้ มีทักษะและสมรรถนะด้านสุขภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ จัดให้มีการอบรมผู้ทำหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน ตามนโยบาย 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย โดยมี นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้องเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งเป็นการอบรมที่มุ่งส่งเสริมงานด้านสุขภาพอนามัยและปรับปรุงระบบกลไกการทำงานให้มีสมรรถนะสร้างเสริมสุขภาวะของผู้เรียน สร้างเด็กไทยให้รอบรู้สุขภาพ มีทักษะและสมรรถนะสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างปลอดภัย ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ทำหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย จากโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 135 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ และเทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา โดยมีการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฏี ควบคู่กับการปฏิบัติในฐานความรู้ 4 ฐาน ได้แก่ CPR เพื่อการฟื้นคืนชีพอย่างถูกต้อง สุขภาพจิต รู้เท่าทันจิตใจตัวเอง รู้โทษทัณฑ์พิษภัย ห่างไกลสารเสพติด มะเร็งเต้านม มะเร็งร้ายป้องกันได้ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ