อุตรดิตถ์ เขต 1 workshop ITA Online สถานศึกษา ITA Online ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

3 กรกฎาคม 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(ITA Online ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องกินรี โรงแรมสีหราช โดย นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผู้อำนวย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และเป็นวิทยากรบรรยายภาพรวมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ ศ.2566 และกิจกรรมถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.และสถานศึกษาออนไลน์ และการ workshop เทคนิคการสร้างเครื่องมือ OIT on webและการจัดทำ website ข้อมูลสาธารณะ OIT โดย นางวัชรา คำภู่ ผู้อำนวยการกลุ่ม DLICT และ นายสมบูรณ์ วันยะนาพร บุคลากรกลุ่ม DLICT หลักสูตรการประชุม 2 วัน ระหว่าง 3-4 กรกฎาคม 2566 ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครู/บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน ITA Online ของโรงเรียนคุณภาพในสังกัด 4 โรงเรียน และ Stand Alone 1 โรงเรียน รวม 45 โรงเรียน