สพป.เลย เขต ๒ จัดกิจกรรมพุธหรรษาพัฒนาสำนักงานเขตฯ

วันพุธที่  ๑๗  เมษายน  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๕.๓๐ น.   ที่บริเวณรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ บุคลากรสำนักงานเขตฯ ได้ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมพุธหรรษา ด้วยการพร้อมใจกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบ ๆ สำนักงานเขต  จัดสวนหย่อม  ปลูกต้นไม้  ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับพื้นที่ ทำความสะอาดสระบัว   เพื่อให้ภูมิทัศน์เกิดความสะอาดสวยงาม  สร้างบรรยากาศให้สถานที่ทำงานร่มรื่น  น่าอยู่   น่าทำงาน  เป็นกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้แก่บุคลากร  โดยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์เป็นกลุ่มได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกิจกรรมพุธหรรษา   ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)