อุตรดิตถ์ เขต 1 ชี้แจงและจัดทำคำขอรับบำเหน็จบำนาญ/บำเหน็จดำรงชีพผู้เกษียณปีงบ’66 เพื่อให้ได้รับบำนาญเดือนตุลาคมทันที

28 มิถุนายน 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงรายละเอียดการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญปกติ และเงินบำเหน็จดำรงชีพข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี นายปกิจพจน์ กมลวรเดช รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ชี้แจงถึงสิทธิและการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องที่ผู้เกษียณอายุราชการพึงได้รับ  นางเบญจมาศ เฉลิมศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการในการขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งลูกจ้างประจำ จะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพ ได้ชี้แจงการเขียนคำขอฯ  การรวบรวมเอกสารที่ต้องใช้เป็นหลักฐาน และอธิบายวิธีการคำนวณบำเหน็จบำนาญ โดยมีทีมบุคลากรทุกคนจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เป็นผู้ช่วยให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนและการยื่นเอกสารหลักฐาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้การดำเนินการ รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจำได้รับเงินบำเหน็จบำนาญปกติและเงินบำเหน็จดำรงชีพ เมื่อสิ้นเดือนตุลาคม 2566 ทันที ซึ่งขณะนี้เอกสารคำขอทั้งหมดตรวจสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งเพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งในปีนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จะเกษีษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 76 ราย