รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904“หลักสูตรพื้นฐาน”พร้อมบูรณาการสู่การขยายผลในหน่วยงานและสถานศึกษา

ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 เดินหน้าสร้างแกนนำประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ระหว่างวันที่ 12-28 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 พลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ณ หอประชุมเดชะตุงคะ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 3 กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร จำนวน 200 คน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 เพื่อผลิตจิตอาสา 904 ซึ่งมีหน้าที่เป็นแกนนำของประชาชนจิตอาสาในการสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชาติร่วมกันทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม รวมทั้งเป็นตัวอย่างในการปลูกฝังทัศนคติที่ดี และเป็นต้นแบบให้กับประชาชนในเรื่องความเสียสละ ความมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ สร้างสรรค์สังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยระหว่างการฝึก ผู้เข้ารับการอบรมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านสถานที่ฝึก ที่พัก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ และอาหารพระราชทาน จากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ โดย ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้สำเร็จการอบรมโดยสมบูรณ์ ได้รับพระราชทานใบประกาศนียบัตร พร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” อันเป็นเครื่องหมายแสดงความสามารถ พร้อมจะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าเพื่อทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและประเทศชาติในอนาคต ทั้งนี้ ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จะได้บูรณาการสู่การขยายผลในหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดต่อไป