สพป.เลย เขต ๒ จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์

วันศุกร์ที่  ๕  เมษายน   ๒๕๖๒  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย โดยเวลา  ๐๗.๐๐ น.  ณ  วัดโนนสว่าง  ตำบลศรีสงคราม  อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตฯ ได้พร้อมใจกันทำบุญใส่บาตร  ถวายภัตตาหาร  ถวายจัตุปัจจัยไทยธรรม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดภายในบริเวณศาลาการเปรียญ  รอบเจดีย์หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ  ห้องน้ำ ห้องส้วม บริเวณวัด แสดงออกถึงการศรัทธาในการทำบุญให้ทาน เป็นการเกื้อกูลสูงสุดของมนุษย์เป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต   เวลา ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย(วันสงกรานต์) รดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ใหญ่ กิจกรรมวันสงกรานต์ ถือเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว