หน่วยงานทางการศึกษา จ.อุตรดิตถ์ ร่วมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ปี 2566

จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นเจ้าภาพหลักจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธี หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการชุมนุม ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงานต่อประธาน ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งนี้ โรงเรียนแต่ละสังกัดได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานฯ สังกัดละ 80 คน จำนวน 5 สังกัด ได้แก่ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1และ 2 โรงเรียนเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์ สพม.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุตรดิตถ์ และสังกัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์(โรงเรียนเทศบาล) รวม 400 คน รวมคณะวิทยากรและคณะกรรมการดำเนินงาน 100 คน รวมเป็น 500 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานมีประสบการณ์อยู่ค่ายพักแรม ประกอบกิจกรรมต่างๆ อันจะนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย และมีคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเพิ่มทักษะการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยจัดกิจกรรมออกเป็น 4 กิจกรรมการเรียนรู้เวียนฐาน ได้แก่ กิจกรรมนิทรรศการผลงานวิชาลูกเสือ  กิจกรรมตลาดนัดวัฒนธรรม กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมทักษะลูกเสือจิตอาสา กิจกรรมรวม 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดียิ่ง ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานได้รับความรู้ พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ มีความสนใจ พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ความตั้งใจเรียนรู้แต่ละกิจกรรม สนุกสนาน เสียงหัวเราะและรอยยิ้ม