อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการ เพื่อดูแลนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้ตรงความต้องการ เกิดทักษะตามศักยภาพ

8 กรกฎาคม 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ และสนับสนุนการศึกษาการจัดการเรียนรวมโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกอุตรดิตถ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ โดยมี ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู และพี่เลี้ยงเด็กพิการ จากทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 135 คน เพื่อส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนการจัดการเรียนรวมโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้เกี่ยวกับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และสามารถคัดกรองนักเรียนได้  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย และรักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาศักยาภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร ตลอดการดำเนินการ ตามหลักสูตร 1 วัน