การประเมินรอบเชิงประจักษ์การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางศุภลักษณ์ กอบการดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการประเมินรอบเชิงประจักษ์การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ บุญเกื้อ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางสาวสุพิชญ์ชญา จิตรลักษมีกานต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายนครินทร์ จินดากุล ผอ.รร.บ้านโคกสูง นางสาวธิชาวดี ศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสมทรง กิจจาชาญชัยกุล ผอ.กลุ่มเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการคัดเลือกและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป