โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EIS

นายณัฎฐ์ณชัย เบี้ยวเก็บ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางภัทราวดี ศรีโนนยาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เป็นประธานเปิด “โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EIS (English integrated study)” ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมดาวเรือง โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด อ่าน และเขียน ได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ เพื่อบูรณาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเพื่อให้ผลการจัดกิจกรรมพิเศษตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป สามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย ซึ่งในการจัดกิจกรรมจะเป็นรูปแบบค่ายพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักเรียนห้องเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ EIS แบบ ACTIVE learning มีนักเรียนเข้าร่วมตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 182 คน

ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี นำโดย ศน.เกรียงไกร เพชรเสถียร ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษและคณะ และมีนางสาวจิราพร ไพรเขต รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดจำนวนมาก

…………………………………………..

ครูอรวรรณ ศึกรักษา เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร / รายงาน