Say no to bullying ป้องกันการกลั่นแกล้งภัยรุนแรงในสังคม กิจกรรมดีๆ สู่ลูกๆ นักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงสถานศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม โดยระบบ Moe Safety Platform และแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันการกลั่นแกล้งภัยรุนแรงในสังคม Sayno to bullying : ไม่บูลลี่ ไม่ล้อเล่น โดยมี นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องกินรี โรงแรมสีหราช ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับคัดเลือกจากโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน รวม 70 คน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากทีมนักจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นางสาวเจิมตะวัน เข็มมงคล นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ดำเนินการจัดกิจกรรม 1 วัน