อุตรดิตถ์ เขต 1 ชี้แจงสร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การเสริมสร้างทักษะและอาชีพสู่ลูกๆ นักเรียนสอดคล้องบริบทพื้นที่

14 กรกฎาคม 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริหารสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านอาชีพของผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุมทวีวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โดยมี ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ในฐานะ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมฯ กล่าวรายงาน ซึ่งการดำเนินการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ที่บริหารสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านอาชีพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีความมุ่งหมายประสานการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อให้โรงเรียนเกิดแนวคิดและวิธีการออกแบบที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนทักษะอาชีพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด เป็นวิทยากรชี้แจงและแลกเปลี่ยนแนวคิด พร้อมให้คำแนะนำ ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ โดย นายพณิชย์ มีประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากร และสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ คณะบุคลากรครู นักศึกษาของวิทยาลัยร่วมอำนวยความสะดวก ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง เป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ หรือครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รวม 116 คน