ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เข้าร่วมประชุม“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท”

วันที่ 19  เมษายน 2562   นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เข้าร่วมประชุม“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท” ตามนโยบายของ สพฐ. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล   เพื่อจัดการศึกษาให้เยาวชนของชาติทุกคน เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข   ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับเกิดความตระหนักและนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน   โดยมี ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ” และ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  บรรยายพิเศษ เรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท” ณ โรงแรมบางกอกพาเลส  กรุงเทพมหานคร    มีผู้บริหารในส่วนกลาง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 300 คน  เข้าร่วมประชุมฯ