สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาออกแบบกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้สู่ลูกๆ นักเรียน

15 กรกฎาคม 2566 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี ดร.สมเดียว เกตุอินทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรตลอดการประชุมเชิงปฏิบัติการ นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบและคณะศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วย ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา หรือคุณครูผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบ ใช้เวลา 1 วัน โดยมีวัตุประสงค์ให้ ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ นำไปขยายผลส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี ซึ่งจะแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ระยะที่ 2 การนิเทศ ติดตามการดำเนินงานและนำเสนอผลงาน ในรูปแบบ Best Pactice ในเดือนสิงหาคม 2566 ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะส่งผลให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติให้เหมาะสมกับทุกสภาพบริบทของแต่ละโรงเรียน