อุตรดิตถ์ เขต 1 Workshop นำผล RT NT และ O-NET วิเคราะห์สู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา’66 หวังยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น

16 กรกฎาคม 2566 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการประเมินระดับชาติ RT NT และ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้เป็น 1 ใน 10 นโยบายเร่งด่วนของ สพฐ.Quick Policy 2566 ที่จะนำสู่การปฏิบัติตามนโยบายของ สพฐ. และเพื่อเป็นการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ตลอดจนเพื่อค้นหาวิธีปฏิบัติที่ดี Best Pactice หรือนวัตกรรมจากการจัดการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จมีคุณภาพสูง โดยวิเคราะห์ผลการประเมินต่างๆ ของผู้เรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา เช่น O-NET NT RT เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป วิทยากร ได้แก่ นางนัฏฐา อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอินวิทยาคม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วย คุณครูนิติชัย มีจันทร์ และคุณครูณัฐกฤษฎา น่วมพิทักษ์ ครูโรงเรียนนาอินวิทยาคมเป็นวิทยาการ ร่วมกับศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้รับผิดชอบงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 คือ นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์ และ นายบุญญฤทธิ์ ตุ้มพงศ์ โดยมีคณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วย ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการของทุกโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 135 คน