ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รร.วัดวังกะพี้ฯ

18 กรกฎาคม 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) โดย นายภาณุ พรหมน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)กล่าวรายงานว่า การจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาช่วยเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดี ร่วมทำกิจกรรมด้วยจิตอาสา จิตสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยร่วมขยายผลสู่นักเรียนที่มิได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ต่อไป ผู้เข้ารับการอบรมเป็นลูกเสือ เนตรนารีสามัญ โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) จำนวน 40 นาย จัดการอบรมระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2566 ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะบุคลากรทางการลูกเสือทั้งจากในสังกัดและต่างสังกัด โดย ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายและจัดกิจกรรมในหัวข้อวิชา”การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง” ซึ่ง นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดการ และเยี่ยมห้องเรียน ติดตามการจัดการเรียนรู้และให้ขวัญ กำลังใจแก่ ครู บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) หลังจากเสร็จสิ้นการเปิดการฝึกอบรมฯด้วย