ครูยะลา 2  รวมใจผลิตสื่อภาษาไทย หวังเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         วันที่ 18 กรกฎาคม 2566  เวลา 09.00 น.  นายตอฮีรน หะยีเลาะแม รองผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2  ได้รับมอบหมายจาก ดร.กีรติ จันทรมณี ผู้อำนวยการ สพป.ยะลา เขต 2  ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ นวัตกรรม การเรียนการสอนภาษาไทย โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยสู่ห้องเรียนให้นักเรียนสื่อสาร อ่านเขียนได้ ครูชั้นปฐมวัย และครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลส อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ  ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย  โดยได้บูรณาการที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2  ข้อที่ 3 พากเพียรตามแนวพระบรมราโชบาย  ข้อที่ 5 จัดกิจกรรมเรียนรู้ด้วยวิธีเชิงรุก (Active Learning)  ข้อที่ 6 สร้างประสบการณ์สนุกปฐมวัย  และข้อที่ 7 แก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้วิชาภาษาไทย (Learning Loss) เพื่อให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้  ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ  รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้ภาษาอย่างมีเหตุผล และสร้างสรรค์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการรับรู้ข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ทั้งนี้การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ นวัตกรรม การเรียนการสอนภาษาไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 -19 กรกฎาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปรีดา ปัญญาจันทร์  นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญสื่อภาษาไทย และนักเขียนหนังสือเด็ก เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคในการผลิตสื่อ นวัตกรรม การเรียนการสอนภาษาไทยให้กับครูระดับชั้นปฐมวัย  ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2  และครูศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี  จำนวน 144 คน  ซึ่งครูได้ลงมือปฏิบัติจริงในการผลิตสื่อภาษาไทย  โดยครูจะนำไปต่อยอดในการส่งเสริม พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยสู่ห้องเรียน อันจะส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน และสามารถสื่อสาร อ่านเขียนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ