กลุ่มเครือข่ายนายาง จัด“มหกรรมตลาดนัดอาชีพ ชิม ช้อป ใช้ ครั้งที่ 1”ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เปิดงานร่วม ชิม ช้อปและชื่นชมกิจกรรมของเด็กๆ

19 กรกฎาคม 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน“มหกรรมตลาดนัดอาชีพ ชิม ช้อป ใช้ ครั้งที่ 1” ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนายาง ณ โรงเรียนบ้านนาอิซาง โดย นางปวีณา วรรณปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอิซาง ทำหน้าที่ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านอาชีพให้กับนักเรียนในโรงเรียนของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายาง ซึ่งผู้อำนวยการจากทุกโรงเรียนนำนักเรียน คครูและชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนายาง โรงเรียนบ้านหลักร้อย โรงเรียนบ้านหนองกวาง และโรงเรียนบ้านนาอิซาง เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อาชีพที่หลากหลาย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน และโรงเรียนกับชุมชน มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานของ ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ทั้งของกิน ของใช้ งานประดิษฐ์ งานฝีมือ ไม้ดอก ไม้ประดับ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นมาในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่า เด็กๆ ร่วมกันออกแบบร้านค้า รวมทั้งมีร้านค้าจากชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทักษะอาชีพการนวดผ่อนคลายโดยนักเรียน หวังให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ รู้จักเลือก และเริ่มวางแผนนการสร้างอาชีพที่ตนชื่นชอบ มีความถนัด มีทักษะเฉพาะ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ในการประกอบอาชีพในอนาคต  ในการนี้ ดร.เมตตา  แสวงลาภ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรจาก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ติดตามผู้อำนวยการ สพป.อุจตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมเยี่ยมชม ชิม ช้อป และชื่นชมให้กำลังใจแก่ทุกๆ ร้านค้า ซึ่งเด็กๆ มีความสุข และภาคภูมิใจในกิจกรรมที่เด็กๆ ร่วมกันออกแบบ โดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษา