อุตรดิตถ์ เขต 1 รับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนตัวชี้วัดร่วมสู่การปฏิบัติ ยกระดับคุณภาพ”อุตรดิตถ์การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

19 กรกฎาคม 2566 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รับการนิเทศ ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดอุตรดิตถ์ สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อประเมินตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติ นำโดย นายพรชัย จันทะคุณ ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ และคณะ โดยมีเป้าหมายการติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดร่วม 6 นโยบายที่สำคัญ

นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มี 4 ตัวชี้วัด

นโยบายที่ 2 พัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มี 2 ตัวชี้วัด

นโยบายที่ 3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ให้มีคุณภาพ มี10 ตัวชี้วัด

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด

นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมรุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี 1 ตัวชี้วัด

นโยบายที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพขแงระบบบริหารจัดการศึกษา มี 3 ตัวชี้วัด

ซึ่งบุคลากรผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดตามนโยบายได้รายงานผลการดำเนินการ และสรุปผลการดำเนินการในภาพรวมโดย ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผลการดำเนินการทุกตัวชี้วัดทั้ง 6 นโยบาย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มีการดำเนินการครบถ้วน และมีผลการดำเนินการอยู่ในระดับที่คณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ ให้คำชื่นชมว่าเป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการ ที่สมควรได้รับการยกย่อง ชมเชย อีกหน่วยงานหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์