อุตรดิตถ์ เขต 1 คัดเลือกBest Practiceโครงการโรงเรียนสุจริต ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นตัวแทนส่งต่อระดับภูมิภาค

20 กรกฎาคม 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบนโยบายในกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต โครงการโรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการนำเสนอผลงานถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการโรงเรียนสุจริตในโรงเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานในระดับภูมิภาค(ภาคเหนือ) ต่อไป ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมในเดือนกันยายน 2566 โดยมีตัวแทนของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าเสนอผลงานเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จำนวน 18 คน โดยมี ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการฯ