อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดอบรมขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ เป้าหมายครูปฐมวัยผ่านอบรม100 %

22 กรกฎาคม 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการบ้านนักวิชยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องกินรี โรงแรมสีหราช โดย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับปฐมวัยมาอย่างต่อเนื่อง และทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ 100 % เพื่อเป็นการปูพื้นฐานทักษะทางวิทยาศาสตร์ และปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนทั้ง 2 ระดับ ตามเกณฑ์การประเมินโครงการฯ โดยครูปฐมวัยผู้รับผิดชอบโครงการทุกคนต้องผ่านการอบรมขั้นพื้นฐานของโครงการเพื่อพัฒนาความรู้และแนะนำแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุเป้าหมายสู่คุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์การประเมิน จึงได้สำรวจครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ยังไม่ผ่านการอบรมขั้นพื้นฐานของโครงการ และจัดการอบรมให้ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 โดย 22 กรกฎาคม 2566 เป็นการอบรมกิจกรรมการทดลองเรื่องน้ำและอากาศในรูปแบบ Onsite และ 23 กรกฎาคม 2566 อบรมในรูปแบบ Online การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์จากสถานีต้นทาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โดยมี นางรุจิรา เทพอาจ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้รับผิดชอบเป็นวิทยากรหลัก พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และครูปฐมวัยซึ่งเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัยในสังกัด ร่วมเป็นคณะวิทยากร ตลอดการดำเนินการอบรม