อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสู่การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  OBEC Content Center

22 กรกฎาคม 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เปิดการอบรมและมอบนโยบายการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องสีหราชบอลรูม โรงแรมสีหราช ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบสร้างสื่อ ระบบกลั่นกรองคุณภาพ ระบบคลังข้อสอบ และการใช้สื่อทั้งในระบบ Online และ Offline โดยนำองค์ความรู้จากระบบคลังเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBEC Content Center) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความหลากหลาย เป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์ในระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล หวังส่งต่อให้มีการพัฒนาสู่การสร้างผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ในโอกาสต่อไป  วิทยากรได้แก่ นายศุภนัฐ อ้นน่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) และ นายธนศุภกิจ เชื้อน่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชำสอง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายวันชัย ก้อมน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 นายยุทธนา ปาดี ครู โรงเรียนบ้านนาแซง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 โดย นายคำรณ จวนอาจ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้รับผิดชอบโครงการ นำทีมศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วยตลอดการดำเนินการอบรมฯ ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนจาก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และเขต 2 จำนวน 120 คน เข้ารับการอบรม