อุตรดิตถ์ เขต 1 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ(Coding) รูปแบบ Active Learning สู่ครูผู้สอน และการเตรียมพร้อมส่งผลงานดีเด่นด้าน Coding ปี’66

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและออกแบบและเทคโนโลยี(Coding) รูปแบบ Active Learning สำหรับครูผู้สอน และแนวทางการประกวดการจัดการเรียนรู้ Coding “CODING ACHIEVEMENT AWARDS” ครั้งที่ ๒ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยส่งสัญญาณจากสถานีต้นทาง ณ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ไปยังสถานีปลายทาง ณ ที่ตั้งของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ Knowledge Management และติดตามผลการใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ Coding ในโรงเรียน เน้นพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล การลำดับกระบวนการคิดเพื่อบูรณาการใช้ในชีวิต เตรียมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังเป็นการชี้แจงการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครูผู้สอน ในการส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING ACHIEVEMENT AWARDS” ครั้งที่ ๒ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน ได้รับความร่วมมือจากครูผู้สอนในสังกัดเป็นวิทยากรให้ความรู้ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นำโดย นายประวิณ แก้วอุดรศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นวิทยากรดำเนินงาน