สพม.39 เข้าร่วมการอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ หอประชุม 100 ปี คุณย่าประสาท รักเลี้ยง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในการนี้นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ กรไพร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นำบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/2561 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ต่อประชาชนคนไทย ตั้งแต่ในช่วงอดีตจนถึงปัจจุบัน และเพื่อให้ทราบถึง ความเป็นมาของการก่อเกิดผืนแผ่นดินไทย รวมถึงการรัก และเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ของไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ