“ทักษะอาชีพ ทักษะพอเพียง ลาวเวียงกองโค” เรียนรู้สู่การปฏิบัติ รร.บ้านกองโค สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านกองโค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มีการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ทักษะอาชีพ ทักษะพอเพียง ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนตามพระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา หนึ่งนักเรียน หนึ่งอาชีพมีงานทำ มีอาชีพอิงวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงกองโดย ด้วย B3TS MODEL โดยความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน ครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนบ้านกองโค โดย นายพยงค์ ยาเภา อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านกองโค ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม ดร.เมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และบุคลากร จาก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและเยี่ยมชมนิทรรศการ นายนิรัติ บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโคได้กล่าวรายงานให้ทราบว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการพัฒนาผู้เรียนตามพระบรมราโชบายพัฒนาผู้เรียนตามพระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติด้วย B3TS Model โดยส่งเสริมทักษะอาชีพพื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนนำไปสร้างรายได้ โดยเฉพาะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสำนึกรักษ์บ้านเกิด ภูมิใจความเป็นชุมชน “ลาวเวียงกองโค”อนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน ให้เป็นที่รู้จัก หวังยกระดับการท่องเที่ยวและเผยแพร่ของดีในชุมชน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย 1.การทำนาครบวงจร:ข้าว กข.43(น้ำตาลน้อย) 2.การเลี้ยงปลาพัฒนาอาชีพ 3.สวนไผ่พอเพียงเลี้ยงชีพ 4.ปาเต้ลาวเวียงกองโค 5.handcrafted กองโค 6.กล้วยฉาบรสแจ่วหม้อ 7.กระเป๋าผ้าลาวเวียงสไตล์ 8.ใครว่าหนู่ไร้ค่า(ประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ) 9.ดนตรีมังคละ 10.นาฏศิลป์ไทย 11.มัคคุเทศก์น้อยลาวเวียง และ 12.KONGKO CAFÉ ในโรงเรียน ทุกกิจกรรมผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ และมีประสบการณ์จริง