สพม.19 เชิญชวนนักเรียนสมัครคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ประจำปี 2562 ของกระทรวงวัฒนธรรม

เครือข่ายประชาสัมพันธ์จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย  แจ้งว่า  กระทรวงวัฒนธรรม  กำลังเปิดรับคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  ตามคุณสมบัติที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด  ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่รางวัล   วัฒนคุณาธร  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยแบ่งเป็น  3 ประเภท คือ ประเภทเด็กหรือเยาวชนจังหวัดละไม่เกิน 2 คน   ประเภทบุคคล จังหวัดละไม่เกิน 2 คน และประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล   จังหวัดละไม่เกิน 2 คณะ  ซึ่งการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ทั้ง 3 ประเภท กำหนดให้จัดส่งข้อมูลเอกสารผลงานและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีความสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางพัทธนันท์  ชุมพล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย โทรศัพท์  092-2493143 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่  https://www.m-culture.go.th/loei/ewt_dl_link.php?nid=318&filename=index