สพป.กระบี่ ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. ประชุมเตรียมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของ รอง ผอ.สพท. เขตตรวจราชการที่ 6    ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

                ////////วันที่  8 สิงหาคม  2566  ที่ห้องประชุมน้ำพุร้อนเค็มรีสอร์ท อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่     นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง  และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 6 จำนวน 11 คน  ได้แก่ ดร.วรรณดี  เกตแก้ว จาก สพป.กระบี่พร้อมรอง ผอ.สพป.ตรังเขต 1, ตรัง เขต 2, สพป.ภูเก็ต, สพป.ระนอง และสพป.พังงา     เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1  ปี ครั้งที่ 1 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  โดยดำเนินการให้คำแนะนำ ปรึกษา ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ในระยะเวลา 1  ปี  ซึ่งกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สพฐ.   จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานกรรมการ    ว่าที่ ร.ต.สุพจน์  บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นกรรมการ  นางสุมน  ไชยเสนีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางวิไลวรรณ  เจียวก๊ก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.กระบี่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ