สพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน (Site Visit) ติดตาม และประเมินผลการใช้งานระบบ e-SAR

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ให้การต้อนรับนายฉัตรชัย  หวังมีจงมี            ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)  พร้อมคณะ ที่ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน (Site Visit) เพื่อติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเอง แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานการใช้งานระบบ ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อคิดเห็น นำไปใช้ในการปรับปรุงระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษากับหน่วยงานภายนอกได้อย่างราบรื่น รวมถึงมีความมั่นคง ปลอดภัยในการใช้งานระบบมากยิ่งขึ้นต่อไป  หลังจากนั้น ลงพื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อำเภอเหนือคลอง  และโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง อำเภอเมืองกระบี่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลระดับสถานศึกษา โดย ดร.วรรณดี  เกตแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  พร้อมผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูทั้ง 2 โรง ให้การต้อนรับ