การประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดเลย

วันอังคารที่  ๒๓ เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.   ณ ห้องประชุม ๒๕ ปีโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเลย   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดเลย  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดเลยเป็นต้นแบบของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ โดย สพฐ.ได้รับนโยบายและมอบหมายให้ สพป.เลย เขต ๑ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ มีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ  นภาธร  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม  โดย ดร.อัมพร  พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ชี้แจงการกำหนดกรอบทิศทางการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาด  และวันที่ ๒ ของการประชุม ได้มีการกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ  นภาธร  ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารจัดการ ควรจะมีองค์ประกอบด้านคุณภาพ  โอกาสทางการศึกษา  ประสิทธิภาพ   ความยินยอมพร้อมใจ และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นสำคัญ  ซึ่งก่อนหน้าที่จะมีการประชุมจัดทำแผน ในเวลา ๐๘.๐๐ น. ผู้ช่วยรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.อัมพร  พินะสา รองเลขาธิการ กพฐ. และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย ทั้ง ๓ เขต และรักษาราชการแทน ผอ.สพม.เขต ๑๙ (เลย-หนองบัวลำภู) ได้เข้าพบ นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อเสนอแนวนโยบายในการที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดเลยด้วย