สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแสดงวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตตรวจราชการ

วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒ นายศุภกร มรกต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการแสดงวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตตรวจราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒